Algemene voorwaarden


Versie geldig vanaf 1 augustus 2015


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Algemeen
Artikel   2 - Overeenkomst
Artikel   3 - Levering
Artikel   4 - Prijzen
Artikel   5 - Zichttermijn / herroepingsrecht
Artikel   6 - Garantie
Artikel   7 – Betaling
Artikel   8 - Aanbiedingen
Artikel   9 - Klachtenregeling
Artikel   10 - Geschillen
Artikel   11 - Overmacht
Artikel   12 - Aansprakelijkheid
Artikel   13 - Privacy
Artikel   14 - Aanvullende informatie en CookiesArtikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Boetieksale.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Identiteit van de ondernemer
Boetiek Sale
Hemelrijkstraat 14
6301 AK Valkenburg aan de Geul
Telefoonnummer: 0031 438 52 64 49 werkdagen tussen 09.00 en 17:00
E-mailadres: helpdesk@boetieksale.com
Website: www.boetieksale.com 

KvK-nummer: 20167706
Btw-identificatienummer: NL199576373B01

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Boetiek Sale behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boetiek Sale erkend.

1.5 Boetiek Sale garandeert dat het geleverde producten voor een groot deel overeenkomen en voldoen aan de vermelde specificaties. Echter kunnen maten en kleuren afwijken. Alle afbeeldingen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Boetiek Sale kunnen afwijken en kunnen nimmer een aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Artikel 2 - Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Boetiek Sale en de consument komt tot stand nadat er een bestelling en betaling heeft plaats gevonden door de consument. 

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boetiek Sale langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.

2.3 Boetiek Sale behoudt zich het recht voor om bestelling die niet volledig zijn afgehandeld, deze na de termijn van 24 uur te annuleren.

2.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de Algemene voorwaarden en van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

2.5 Boetiek Sale is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Boetiek Sale een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Boetiek Sale als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden.  

2.6 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het product.
 

Artikel 3 - Levering

3.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

3.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Aan de leveringsplicht van Boetiek Sale zal behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Boetiek Sale geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

3.6 In geval van ontbinding conform het lid 2 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

3.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden prijzen van de aangeboden producten en/of diensten binnen de totstandkoming van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen als gevolg van de btw-tarieven dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en typfouten. Voor de gevolgen van druk – en typfouten wordt Boetiek Sale nimmer aansprakelijkheid. Bij druk – en typfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4.3 In afwijking van het vorige lid kan Boetiek Sale de producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

4.4 Prijsverhogingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 


Artikel 5 - Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Boetiek Sale retourneren, conform de door de Boetiek Sale verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retour melden via e-mail of telefonisch. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de producten bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. De consument heeft niet kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product is niet aan Boetiek Sale teruggezonden dan is de koop een feit.

5.4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.5 De consument krijgt het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen nadat Boetiek Sale het product in goede orde reeds heeft terug ontvangen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.6 Boetieksale kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten toepassen bij producten die geen invloed hebben op de sociale hygiënische zoals omschreven staat in lid 4.7

5.7 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Lingerie
 • Ondergoed van mannen, vrouwen en kinderen.
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.Artikel 6 - Garantie

6.1 Boetiek Sale garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door producten moeten voldoen aan de

fabrieksgarantie die Boetiek Sale tot stand is gekomen met de leverancier. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

6.2 De garantietermijn van Boetiek Sale komt overeen met de fabrieksgarantie en termijn. Boetiek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten.

6.3 De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan meld de consument deze gebreken binnen 48 uur schriftelijk aan Boetiek Sale.

6.4 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Als de producten ingebruikneming na constatering van de gebreken zijn geweest en of beschadigingen na constatering hebben plaats gevonden dan komt het recht tot reclameren en terugzending geheel te vervallen.

6.5 Indien klachten van de consumenten door Boetiek Sale gegrond worden bevonden, zal Boetiek Sale naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling treffen over een terug betaling van het betaalde bedrag exclusief de berekende verzendkosten.

6.6 Boetiek Sale is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 7 - Betaling

7.1 De consument is verplicht om de bestelling vooraf te betalen. Na ontvangst van de betaling zal Boetiek Sale de producten verzenden naar het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. En binnen de verzendtermijn die is opgenomen in deze voorwaarden onder artikel 3.

7.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens meteen schriftelijk aan Boetiek Sale te melden.

7.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de Boetiek Sale behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 8 - Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn slecht geldig zolang de geldigheidstermijn loopt. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.2 De geldigheidstermijn van een aanbieding kan dagelijks worden aangepast door Boetiek Sale, indien de consument een overeenkomst heeft voor betreffende aanbieding dan is deze rechtsgeldig.

8.3 Mondelinge aanbiedingen dienen schriftelijk worden bevestigd door Boetiek Sale.

8.4 Aanbiedingen van Boetiek Sale gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1 Boetiek Sale beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

9.2 Klachten over de producten moeten binnen 7 dagen schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Boetiek Sale, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.3 Boetiek Sale behandeld ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boetiek Sale binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een volledige reactie op de klacht kan verwachten.

9.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot zijn eigen rechtsbijstand verzekering.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Boetiek Sale, dan zal Boetiek Sale naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 10 - Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen Boetiek Sale en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Boetiek Sale is niet aansprakelijk voor het niet kunnen nagekomen van afspraken ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan door elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor Boetiek Sale is veroorzaakt. Onder overmacht verstaat Boetiek Sale:

 • Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
 • Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
 • Vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Boetiek Sale alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Boetiek Sale behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Boetiek Sale aansprakelijk voor enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Boetiek Sale bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Boetiek Sale gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Boetiek Sale is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten die door voertuigen en/of andere objecten zijn ontstaan. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of neem contact op met Boetiek Sale.


Artikel 13 - Privacy

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Boetiek Sale, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Boetiek Sale houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

13.2 Boetiek Sale respecteert de privacy van de consumenten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

13.3 Boetiek Sale maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst en enquête. In elk van deze manier van contact bevat de mailing een instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 14 - Aanvullende informatie en Cookies

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” Boetiek Sale maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door gebruik van deze site geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Op de internetsite www.boetieksale.com kunt u deze algemene voorwaarden doornemen. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar toezenden. 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »